Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Asessement : OIT) ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ไฟล์แนบ:

TOP