Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน

 

TOP