Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันฯ และ แผนส่งเสริมคุณธรรม

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน

บันทึกเรียน ปรง ขอความเห็นชอบแผนส่งเสริมฯ และ แผนป้องกันฯ ของกระทรวงแรงาน ปี 2565

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บันทึกเรียน ปรง ขอความเห็นชอบแผนส่งเสริมฯ และ แผนป้องกันฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงาน ปี 2565

239
TOP