Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2566

TOP