Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

แกนนำเหยี่ยวข่าวสุพรรณยุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานชมรม อสร.สุพรรณบุรี/ประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 มอบหมายให้ น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง แกนนำเหยี่ยวข่าวสุพรรณยุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น

1.การสำรวจแรงงานนอกระบบและการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
2.สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ม.40
3.การว่างงาน /การสมัครงาน
4.การฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ
5.การตระหนักถึงความปลอดภัยในการฝึกอาชีพ/ทำงาน

ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562 เป็นกลุ่มผู้ฝึกทักษะอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562  ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่2 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  16 คน 

ในโอกาสนี้ น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง   ได้ให้ความรู้ถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่  เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมือง

 จึงเชิญชวนสมาชิกกลุ่มฝึกอาชีพร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

TOP