Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

แกนนำเหยี่ยวข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงดาว พิกุลทอง  แกนนำเหยี่ยวข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กลุ่มผู้ฝึกทักษะอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ภายใต้โครงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  ในพื้นที่หมู่ที่5 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งมีแรงงานนอกระบบเข้าร่วมรับความรู้จำนวน  20 คน  เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมือง จึงเชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่

TOP