Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวอิสาน จ.สกลนคร เข้าร่วมขบวนการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น. สมสมัย ฟองชน เหยี่ยวอิสาน จ.สกลนคร เครือข่ายภาคประชาชน (ก.แรงงาน-ปปช.) ในนามเลขาสภาองค์กรชุมชน ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมขบวนการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน อ.ส่องดาว จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วม 13 คน ดังนี
 1.ประธานสภาองค์กรชุมชน อ.ส่องดาว
 2.ประธานสภาองค์กรชุมชน 4 ตำบล
3.เลขาสภาองค์กรชุมชน 4 ตำบล
4.คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน 4 ตำบล

   ในนามตัวแทนเหยี่ยวข่าวกระทรวงแรงงานและปปช.จึงได้ขออนุญาตท่านประธานในที่ประชุม นำเสนองานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันปราปปรามทุจริตทุกรูปแบบในพื้น เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

TOP