Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวอิสาน จ.สกลนคร สอดแทรกองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านชุมชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562  เวลา09.00-11.00 น.  น.ส.สมสมัย ฟองชน  เหยี่ยวอิสาน จ.สกลนคร (ก.แรงงาน-ปปช.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพชุมชน กับ กศน.อ.ส่องดาว ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านบ่อแกน้อย ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร จำนวน 19 คน จึงได้พูดคุยสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านชุมชนของตนเองและช่วยกันสอดส่องดูแลหมู่บ้านช่วยกัน

TOP