Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวสมุมรปราการ บรรยายให้ความรู้ ” คิดแบบไหน ? ..ไม่ทุจริต “

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ (ภาคประชาชน) ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกันตน ม.40 หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแก้ปัญหาความไม่รู้ และไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายได้ รวมทั้งรณรงค์ กระตุ้น และโน้มน้าว จูงใจ ให้แรงงานนอกระบบประกันสังคมภาคสมัครใจเพื่มขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน

พร้อมทั้งให้ความรู้ ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในหัวข้อ ” คิดแบบไหน ? ..ไม่ทุจริต ” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ

ในการนี้ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจาก สำนักงานประะกันสังจังหวัดสมุทรปราการ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นายก อบต.เทพารักษ์ นายสำเริง จิตต์อาจหาญ รองนายกฯ อบต.เทพารักษ์ อดีตกำนันตำบลเทพารักษ์ สารวัตรกำนัน อสร.ต.แพรกษาใหม่ เหยี่ยวฯ คุณกาจนสรณ์ แสงบัว เป็นอย่างดียิ่ง

TOP