Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวสมุทรปราการ ให้ความรู้ “คิดแบบไหน?…ไม่ทุจริต”

วันที่ 22 มิถุนายน 2562  นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ (ภาคประชาชน) ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ในสถานประกอบการ งานกองทุนประกันสังคม งานกองทุนเงินทดแทน และ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในหัวข้อ ” คิดแบบไหน ? ..ไม่ทุจริต ” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน ณ บริษัท โพลแพค จำกัด เลขที่ 98/1 หมู่ 14 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจาก สำนักงานประะกันสังจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง

TOP