Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวสมุทรปราการ (อสร.สป.) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ สิทธิ-หน้าที่พลเมือง “ไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 5 มิ.ย.62 นาย ธนพัต ธนัตเจริญ เหยี่ยวสมุทรปราการ (อสร.สป.)  ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ สิทธิ-หน้าที่พลเมือง “ไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ตาม ม.41  กม.ป.ป.ช.ในภารกิจป้องกันการทุจริต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ (ภาคประชาชน) เลขที่ 781 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ

ในการนี้ ได้รับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวก จาก นายอภิสิทธิ์ อย่างกลั่น อดีตกำนัน ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เป็นอย่างดี

TOP