Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวสมุทรปราการ (อสร.สป.) ได้จัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตเชิงรุก สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต

วันที่ 15 มิ.ย.62 นายธนพัต ธนัตเจริญ (อสร.สป.) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความหมาย การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “ผล

ประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่กลับไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในการนี้ได้รับร่วมมือ และให้การสนับสนุน จาก สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ,สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ, ท่านเจ้าอาวาสวัดหนามแดง, อสร.ต.เทพารักษ์,อสร.ต.แพรกษาใหม่ เป็นอย่างดียิ่ง

TOP