Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวสมุทรปราการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน พร้อมสอดแทรกหัวข้อการป้องกันต่อต้านการทุจริตฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ (ภาคประชาชน) ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกันตน ม.40 หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแก้ปัญหาความไม่รู้ และไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายได้ รวมทั้งรณรงค์ กระตุ้น และโน้มน้าว จูงใจ ให้แรงงานนอกระบบประกันสังคมภาคสมัครใจเพื่มขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานพร้อมทั้งให้ความรู้ ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในหัวข้อ ” คิดแบบไหน ? ..ไม่ทุจริต ” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปู ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ เลขที่ 163 ม.4 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ  ในการนี้ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจาก สำนักงานประะกันสังจังหวัดสมุทรปราการ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รพ.สต.ต.บางปู กรรมการชุมชนบางปู อสร.  ต.บางปู อสร.ต.แพรกษาใหม่ เป็นอย่างดียิ่ง

TOP