Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวตัวคูณ จ.สุพรรณบุรี ให้ความรู้เรื่องการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลาตั้งแต่ 9.00-15.00 น.นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานชมรม อสร.สพ./ประธานสภาเหยี่ยวกลาง17 และ น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง ประธานเหยี่ยว อสร.สพ./วิทยากรตัวคูณจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน มาตรา40 ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีแรงงานนอกระบบเข้าร่วมการอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่องสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมมาตรา40 และการส่งเสริมสุขภาพ ในการป้องกันโรคโควิด19 จำนวน 70 คน โดยจัดระบบคัดกรอง เว้นระยะห่างทางสังคม แจกแมสให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเพื่อป้องกัน covid 19

ในโอกาสนี้นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ได้สอดแทรกให้ความรู้เรื่องการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ในระดับพื้นที่ ทำให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมากมีการเปิดประเด็น พูดคุยถึงการทุจริตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ผลการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้รับฟังการบรรยายให้ความสนใจเป็นอย่างดี

TOP