Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวข่าวอิสาน จ.สกลนคร ขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น. สมสมัย ฟองชน เครือข่ายภาคประชาชน (ก.แรงงาน-ปปช.) เหยี่ยวข่าวอิสาน จ.สกลนคร ได้เข้าอบรมตามโครงการสอบทานข้อมูลเสริมพลังสภาองค์ชุมชนอ.ส่องดาว โครงการมอบบ้านพอเพียง ให้กับพี่น้องชาวอ.ส่องดาว จำนวน4หลัง ภายใต้ขบวนการสภาองค์กรชุมชน จ.สกลนคร โดย นายวรสรณ์ ป้อมไชยา มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวอ.ส่องดาว

 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
2.คณะกรรมการขบวนการองค์ชุมชน จ.สกลนคร 2ท่าน
3.พัฒนาการ อ.ส่องดาว
4.จนท.เกษตร อ.ส่องดาว
5.กำนัน 4ตำบล 4ท่าน
6.นายกเทศมนตรี 4ตำบล 4ท่าน
7.ประธานสภาองค์กรชุมชน 5เทศบาล 5ท่าน
8.เลขาสภาองค์ชุมชน5เทศบาล 5ท่าน
9.คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ พร้อมชาวบ้าน จำนวน 20ท่าน
10.ประชาชนรับมอบบ้าน 4 ท่าน
 
 เพื่อขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ให้คลอบคลุม จึงร่วมมือกับขบวนการสภาองค์ชุมชน จ.สกลนคร และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ช่วย

ประชาสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายจากทุกหน่วยงาน และในหมู่บ้าน เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล การทุจริตในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง

 เหยี่ยวข่าวอิสาน จ.สกลนคร ขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่

TOP