Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวข่าวอิสานเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มฯ


วันที่ 18มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.  สมสมัย ฟองชน เครือข่ายภาคประชาชน (ก.แรงงาน-ปปช.) เหยี่ยวข่าวอิสาน จ.สกลนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม อ.ส่องดาว จ

สกลนคร นำโดยท่านนายอำเภอส่องดาว และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพ่อค้า ประชาชน จำนวน 200คน เข้าร่วมกิจกรรม จึงได้นำเรียนเสนองานเครือข่ายภาคประชาชนการเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ ต่อนายวรสรณ์ ป้อมไชยยา นายอำเภอส่องดาว  ได้มอบเอกสารให้นายอำเภอ 1ชุด โดยนายอำเภอส่องดาวแนะนำให้สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ   ฯลฯ พร้อมขยายเครือข่ายไปที่กองร้อยจิตอาสา(สตรี)อ.ส่องดาว และสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน เพื่อลดปัญหาการทุจริตในชุมชน

TOP