Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่ให้ความรู้การทุจริตรูปแบบต่างๆ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางชำเรือง เหลืองธนารักษ์ สมาชิกเหยี่ยวข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี(อสร.ดีเด่น ปี2562) เข้าร่วมการประชุม อสม. ณ  รพ.สต.ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เผยแพร่ให้ความรู้การทุจริตรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในรูปแบบต่างๆ และเชิญชวนผู้เข้าร่วมการประชุม ร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่าดี จำนวน 50 คน

TOP