Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวข่าวจังหวัดสระบุรีร่วมรณรงค์การสำนึกรักประชาธิปไตยและได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 9 มิถุนายน 2562  นายอมรเดช  สมานมิตร ประธานเหยี่ยวข่าวจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมรณรงค์การสำนึกรักประชาธิปไตยและได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีจำนวน   90  หลังคาเรือน มีประชากร ประมาณ  100 คน

TOP