Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยวกาฬสินธุ์ เป็นผู้นำชาวบ้านร้องเรียน เรื่องถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อไม่มีคนรับผิดชอบ

นางพวงเพชร วะสมบัติ เหยี่ยวกาฬสินธุ์
เป็นผู้นำชาวบ้านร้องเรียน เรื่องถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อไม่มีคนรับผิดชอบ ปล่อยมาเป็นเวลานานมากแล้ว
ที่:บ้านหัวดง หมู่๘ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เส้นทางหมายเลข ๓๑๐๗ ซึ่งเป็นรอยต่อ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กับ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้ยื่นหนังสือและภาพพื้นที่ กับ ที่ปรึกษา รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประสาน ให้ตรวจสอบสาเหตุและหน่วยงานรับผิดชอบ และได้รับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรมทางหลวงชนบท ได้ออกมาซ่อมแซมให้ผู้สัญจรไปมาได้เดินทางสะดวกขึ้น
ผลออกมาว่า กรมทางหลวงชนบทโอนให้กับเทศบาล ต.ห้วยเม็ก รับผิดชอบตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ แต่เทศบาล ต.ห้วยเม็ก มี ๑๕ หมู่บ้านจึงแยกออกเป็นสองเทศบาล คือเทศบาลห้วยเม็ก กับเทศบาลท่าลาดดงยาง แต่อำนาจรับผิดชอบอยู่ที่ เทศบาลห้วยเม็ก แต่เทศบาลห้วยเม็ก อ้างไม่รู้เพราะชุดบริหารชุดใหม่ทั้งหมด ทางเทศบาลท่าลาดดงยาง บอกไม่มีงบประมาณ ดังนั้นจึงได้ประสานงาน กับ ผ.อ.ทาวหลวงชนบท และชุดบริหารเทศบาล ต.ห้วยเม็ก เข้ามารับทราบปัญหาและหาทางออกแกไขร่วมกันซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๕๒ คน และได้ผลสรุปว่า เทศบาล ต.ห้วยเม็ก ยินยอมถ่ายโอนคืนให้กับ กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่อไป

TOP