Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

สมาชิกเหยี่ยว จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมอบรมเครือข่ายภาคประชาชน วิธีการแจ้งข้อร้องเรียนการตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ป.ป.ช.ได้จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาชน ที่เป็นตัวแทนจากจากการทุกอำเภอของกาฬสินธุ์ รวมทั้งเยาวชน นักศึกษารวม 50 คนโดยมีตัวแทนของสมาชิกเหยี่ยวที่ผ่านการอบรมที่เพชรบูรณ์จำนวน 4คน เข้าร่วมด้วย โดยสาระสำคัญเน้นการลักษณะวิธีการแจ้งข้อร้องเรียนการตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่โดยรองคณบดี ม.กาฬสินธุ์ ได้พาดูงานที่กำลังก่อสร้างและชี้แนะวิธีการในการตรวจสอบ

TOP