Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

รองประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 ให้ความรู้ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  นายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธาน อสร.จ.พระนครศรีอยุธยา/รองประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 คนที่4 ได้เข้าร่วมประชุม อสม.ตำบลพิดเพียน เรื่องการคัดแยกขยะ โดยมี ผอ.รพ.สต. ครู กศน.และ อสม.เข้าร่วมประชุมจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพิดเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้นายสิงห์ชัย เรืองขจร ได้สอดแทรกให้ความรู้ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักแยกแยะ ระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน ควรแยกแยะให้ออก  และเชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้มัความเข้าใจเพิ่มขึ้นและยินดีให้ความร่วมมือ

TOP