Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประธานเหยี่ยวข่าวภาคกลาง ลงพื้นที่ให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 15 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานเหยี่ยวข่าวภาคกลาง18 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ณ หอประชุมหมู่บ้านเขากระจิว หมู่ที่5 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน

นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ ที่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม มาตรา40 การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ความปลอดภัยในการทำงาน และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมือง ในโอกาสนี้ได้เชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำและชุมชนเป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ได้มอบปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวผู้เข้าประชุม และได้นำวารสารของสำนักงาน ปปช.และชุดความรู้ประกันสังคม ม.40 และเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบให้ นายสนิท พรสุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม สร้างค
วามสนใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

TOP