Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประธานเหยี่ยวข่าวภาคกลาง ลงพื้นที่เชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  เวลา 18.00 น. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานเหยี่ยวข่าวภาคกลาง 18 และนางสาวดวงดาว พิกุลทอง แกนนำเหยี่ยวข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านจร้าใหม่ หมู่ที่2 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ ที่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม มาตรา40 การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ความปลอดภัยในการทำงาน และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมือง ในโอกาสนี้ได้เชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ในโอกาสนี้นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ได้มอบปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว และได้นำวารสารของสำนักงาน ปปช.และชุดความรู้ประกันสังคม ม.40 และเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบให้ น.ส.รุจิรา ปริวัจรชกุลแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม สร้างความสนใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

TOP