Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประธานเหยี่ยวข่าวภาคกลาง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานเหยี่ยวข่าวภาคกลาง 18 ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่4 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมประชุม 57 คน

ในการนี้ นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมือง จึงเชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ และได้นำวารสารของสำนักงาน ปปช.มอบให้ นางอัจฉรา ศะศิประภา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมนำกลับไว้ศึกษาในครอบครัว สร้างความสนใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

TOP