Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประธานเหยี่ยวข่าวจังหวัดสระบุรี ได้เสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้กับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิต

วันที่ 10 มิ.ย. 62 นายอมรเดช. สมานมิตร ประธานเหยี่ยวข่าวจังหวัดสระบุรี ได้เสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้กับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัวหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในการลงพื้นที่เรียนรู้ ที่บ้านโคกกระท้อน หมู่ 5  ตำบลงิ้วงาม  อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน11 คน

TOP