Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประธานชมรม อสร.สุพรรณบุรี/ประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานชมรม อสร.สุพรรณบุรี/ประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมมอบภารกิจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที้ผ่านมาเพื่อรับทราบ ปัญหา/อุปสรรคในการปฎิบัติงาน รวมทั้งทบทวนงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน ในช่วงเวลา 13.00 น. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์  ได้รายงานผลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
1.ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการประสานงานจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรววแรงงาน ให้ทำหน้าที่ประสานงานกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการประกันสังคมถ้วนหน้า กลุ่มอาชีพอิสระ ในวันที่ 15 ก.ค.2562

2.รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับพื้นที่ โดยมีการทำแผนปฏิบัติการรายเดือนร่วมกัน ในนามของสภา

เหยี่ยวข่าวภาคกลาง 18 จังหวัด โดยในขณะนี้มี 5 จังหวัดร่วมขับเคลื่อนเป็นต้นแบบของภาคกลางประกอบด้วย
1.สุพรรณบุรี 
2.สมุทรปราการ 
3.นครปฐม 
4.สระบุรี 
5 .พระนครศรีอยุธยา
จึงขอความร่วมมือสมาชิกเหยี่ยวข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี หากมีเวทีการประชุมขอให้ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ด้วยซึ่งในส่วนนี้ นางสาวอัญชลี เรืองพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องสรุปผลบูรณาการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนอปลงหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต เพื่อการบูรณาการต้นแบบการสร้างสังคมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 แล้วในส่วนของสำนักงานแรงงานได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว และชื่นชมการทำงาน

3.ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ขอความร่วมมือให้ เครือข่าย อสร.เข้าร่วมกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี 26 มิ.ย.2562 โดยศูนย์ฯได้ส่งแรงงานนอกระบบเข้าประกวดร้องเพลงต้านยาเสพติด จำนวน 5 คน ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี

4.ขอความร่วมมือต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ในการตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพปี2562  ในวันที่ 11 ก.ค.2562 พื้นที่บ้านสระบัวทอง หมู่ที่6 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จัวหวัดสุพรรณบุรี จึงขอความร่วมมือท่าน อสร.และเครือข่ายพื้นที่อำเภออู่ทองร่วมต้อนรับด้วยที่ประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี รับทราบและให้พร้อมความร่วมมือทั้ง 4 เรื่องที่กล่าวมาข้างต้น

TOP