Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประธานชมรม อสร.สุพรรณบุรี/ประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานชมรม อสร.สุพรรณบุรี/ประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น

1.การสำรวจแรงงานนอกระบบและการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
2.สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ม.40
3.การว่างงาน /การสมัครงาน
4.การฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ
5.การตระหนักถึงความปลอดภัยในการฝึกอาชีพ/ทำงาน

ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกลุ่มผู้ฝึกทักษะอาชีพ ช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมหมู่บ้านสระบัวทอง หมู่6 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  20 คน  ในโอกาสนี้ นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์  ได้ให้ความรู้ถึงการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมือง

 จึงเชิญชวนสมาชิกกลุ่มฝึกอาชีพร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

TOP