Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นางวันเพ็ญ ชื่นใจ เหยี่ยวจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางวันเพ็ญ ชื่นใจ เหยี่ยวจังหวัดลำพูน ได้ประชุม สัญจรกองทุนหมู่บ้านตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน จำนวน 50 คน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และขอความร่วมมือ จากประชาชนในพื้นที่ช่วยแจ้ง เบาะแสการทุจริตเอารัดเอาเปรียบต่างๆ สายด่วน ป.ป.ช.1205 พร้อมแจกแผ่นพับ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัญจร

TOP