Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ขอเชิญร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564

                   ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (แห่งประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” และจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาแต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด – 19 ในปีนี้การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 จึงกำหนดจัดในรูปแบบออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่านทาง Facebook Page : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยนำเสนอแนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สร้างความร่วมมือในหลายรูปแบบที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชัน
ให้หมดไป รวมทั้งสร้าง กลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นพลังสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน นั้นคือทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้า

                ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่านทาง Facebook Page : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ไฟล์แนบ:

TOP