Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น

                 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนการทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จะนำความคิดเห็นดังกล่าวฯ ไปปรับปรุงคุณภาพการทำงานและการให้บริการเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป

 

TOP