Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ขอรับคำปรึกษาหรือตอบคำถามทางจริยธรรม

         การขอรับคำปรึกษาหรือตอบคำถามทางจริยธรรม สำหรับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานหรือประชาชนทั่วไป ที่มีข้อสงสัยหรือข้อคำถามเกี่ยวกับการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน หรือข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
          ทั้งนี้ ขอความกรุณาระบุประเด็นที่ขอรับคำปรึกษาหรือข้อคำถามทางจริยธรรม และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตใช้เป็นช่องทางติดต่อกลับต่อไป

 

 

>> ขอรับคำปรึกษา/ตอบคำถามทางจริยธรรม <<

TOP