Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

การยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีคุณธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
เป็นองค์กร “โดดเด่น” ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรภายในองค์กร

TOP