Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

การยกย่องเชิญชูบุคลากรที่มีคุณธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ
นางสาวพัชรี  จงประเสริฐผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้ซึ่งมีจิตอาสาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มาโดยตลอด

TOP