Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

วีดีโอประมวลภาพโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ 16 จังหวัด) ปี 2561

TOP