Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธ์ อสร.สุพรรณบุรี ร่วมอภิปรายฯ การป้องกันการทุจริตฯ

TOP