Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 2570)

 

                    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่  19 – 21 กันยายน 2565 ห้องดินแดง ชั้น 4 โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ โดยมี นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ 

       การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และเป็นการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้มีความชัดเจน เป็นเอกภาพ และเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน จำนวน 45 คน และวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. 

 

TOP