Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

สป.แรงงาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาให้แก่บุคลากรในสังกัด

          วันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาให้แก่บุคลากรในสังกัด สป.  อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายประทีปทรงลำยองรองปลัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป. เข้าร่วม
          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและค่านิยมที่ดีงามให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

***************************

MOL : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

TOP