Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

สป.แรงงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สป.รง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         วันที่ 19 มีนาคม 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นผู้ชี้แจง พร้อมด้วย  ผอ.กองเศรษฐกิจการแรงงาน ผอ.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้แทนจากสำนัก/ศูนย์/กอง ของหน่วยงานในสังกัด สป.แรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันนท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน จำนวน 30 คน 

         โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกณฑ์และแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

*********************************

TOP