Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ปลัดแรงงาน “ไพโรจน์”เปิดโครงการกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด รวมพลังบุคลากรต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เรือเอกสาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
          นายไพโรจน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
          กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยใช้คุณธรรมนำการพัฒนา ด้วยการเสริมสร้างจริยธรรมและวินัย พร้อมทั้งหล่อหลอมบุคลากรให้มีความตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ สามารถปรับเปลี่ยนรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการกระทำทุจริต รวมถึงรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนการป้องกันการทุจริต เพื่อการให้บริการประชาชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานได้สัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้ง กระทรวงแรงงานยังเน้นย้ำการสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
          “ผมหวังว่าการอบรมในวันนี้ จะนำพาให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานเกิดการตระหนักรู้และต่อต้านกับการทุจริตในทุกรูปแบบ สามารถเปิดมุมมองกรอบในการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส” นายไพโรจน์ กล่าวในท้ายที่สุด

TOP