Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

‘ปลัดแรงงาน’นำทีมรวมพลังชาวกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
           นายบุญชอบ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิงกระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องขับเคลื่อน เป้าหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยใช้คุณธรรมนำการพัฒนา ด้วยการเสริมสร้างจริยธรรม และวินัย พร้อมทั้งหล่อหลอมบุคลากรให้มีความตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ สามารถปรับเปลี่ยนรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการกระทำทุจริต รวมถึงรู้เท่าทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสนับสนุนการป้องกันการทุจริต เพื่อการให้บริการประชาชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
          นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานยังเน้นย้ำการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  (No Gift Policy) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะนำพาให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานเกิดการตระหนักรู้ และต่อต้านกับการทุจริตในทุกรูปแบบ สามารถเปิดมุมมองกรอบในการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีภาพลักษณ์ในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
          สำหรับการจัดอบรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและช่องทางที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวคิดในการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ และวันที่สองเป็นการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง นายติณณภพ พัฒนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 ธันวาคม 2565

TOP