Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566  โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

+++++++++++++++++++

TOP