Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++

TOP