Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานจัดโครงการฯ “ดวงตาแรงงาน” ปี 2566

                     กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”  ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมและได้รับมอบประกาศนียบัตร จำนวน 64 คน เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง สงขลา ระนอง ปัตตานี พังงา สตูล และสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด ประชาชน อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายภาคประชาชน   ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ ป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริต  2) เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายภาคประชาชนมีทักษะในการเป็นวิทยากรตัวคูณ สามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับประชาชนในพื้นที่ และ 3) เติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายภาคประชาชนในการนำเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เผยแพร่องค์ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ฝึกฝนให้รู้หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีวินัย มีจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

****************************

TOP