Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดงานพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป

TOP