Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2561

pll_content_description

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประกาศนโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างนิยมในการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง

 
TOP