Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562

pll_content_description

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการประเมินตนเองและจัดเรียงลำดับองค์กรคุณธรรมของกระทรวงแรงงาน ในปี 2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP