Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน

ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

เบอร์ติดต่อ

  • กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 0-2232-1003, 1006
  • กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : 0-2232-1002,1007

FAX : 0-2248-2051

Email : anticorruption.mol@gmail.com

10
TOP