Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2563 ขอเชิญชวนบุคลากรกระทรวงแรงงานและประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์

TOP