Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ศปท. แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าศูนย์ฯ

บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน 

TOP