Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

  ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้ ข้าราชการกระทรวงแรงงานตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการให้บริการประชาชนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          วันนี้ (5 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการอบรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมี นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน และ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย นายสุทธิ สุโกศล กล่าวว่า “ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กำหนดเป้าหมาย “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ในระยะข้างหน้า ประเทศไทยจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริตกระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย พร้อมทั้งหล่อหลอมบุคลากรดังกล่าวให้มีความตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการให้บริการประชาชนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อทำให้กระทรวงแรงงานมีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์”

          นายสุรพล พลอยสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เรื้อรังในสังคมไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย และความซื่อสัตย์ ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและให้บริการแก่ประชาชน การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ จึงควรมีการพัฒนาและสร้างแนวคิด ทัศนคติ ส่งเสริมความรู้ที่ใช้ในการทำงานควบคู่คุณธรรม จริยธรรม วินัย และความซื่อสัตย์ ซึ่งผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

          การสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียงการมีวินัย การมีจิตอาสา และรับทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อให้รู้เท่าทันการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้และปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 150 คน”

+++++++++++++++++++

TOP